Povedali o esperante:
Heinz Fischer, rakúsky prezident, 2004:

„Preto spoločný jazyk, ktorý obsahuje prvky dôležitých kultúrnych jazykov, znamená ohromný pokrok a teraz, rovnako ako predtým je žiadúce, aby táto myšlienka vyhrala a získala nových prívržencov a aby ... bola vzatá do úvahy ako koncept pre 21. storočie.“


Prečo používať esperanto?

Pretože esperanto je...
medzinárodné moderné
praktické logické zaujímavé
kultúrne jednoduché
presné technika neutrálne
spravodlivé pohodlné priateľské
knihy cestovanie hudba
bez výnimiek bez nepravidelných slovies

Esperanto je medzinárodný jazyk, ktorého základy položil koncom 19. storočia L L. Zamenhof. Návrh si rýchlo získal sympatie ľudí, ktorí vytvorili kultúrno-sposločenské prostredie, v ktorom sa esperanto už vyše stodvadsať rokov vyvíja a obohacuje. Používatelia z desiatok krajín spoluvytvárajú neopakovateľnú medzinárodnú kultúru, akou sa nemôže pochváliť žiaden iný jazyk na svete.

Jednoduché

Esperanto je jednoduchšie a pravidelnejšie ako iné jazyky, a preto sa ho možno jednoducho naučiť. V prípade intenzívneho štúdia (niekoľko hodín každý týždeň) ho možno zvládnuť za niekoľko mesiacov; pri bežnej výuke v škole stačí jeden školský rok.

Praktické

V esperante zriedkavo narazíte na problém „takto sa to nehovorí.“ Esperanto je ohybnejší jazyk, jednoduché a pravidelné základy vytvárajú väčšiu slobodu pri vyjadrovaní.

Spravodlivé

Esperanto nie je oficiálnym jazykom žiadneho štátu, národa alebo etnickej skupiny. Nikto si nemôže esperanto privlastniť, všetci majú rovnaké právo používať, rozširovať a rozvíjať ho. Umožňuje komunikovať ako rovný s rovným. Námaha a investície do naučenia jazyka sú rozdelené (viac-menej) rovnomerne.

Kultúra

Kultúru používateľov esperanta tvoria ľudia z rôznych krajín sveta. Známe hudobné skupiny a speváci: Dolchamar, JoMo, Esperanto Desperado... Väčšinu literatúry v esperante tvoria preklady, ale existujú aj pôvodné romány, poviedky, divadelné hry a básne.

Technika

Do esperanta sú preložené aj počítačové programy 7-zip, Psi, Total Commander, hra Bitka o Wesnoth, veľká časť operačného systému Linux a ďalšie programy. V esperante boli aj vyvinuté programy: Esperanta Klavaro, Tekstilo a UniRed.

Osobnosti

Małgorzata Handzlik, poslankyňa Európskeho parlamentu za Poľsko, plynule hovorí esperantom a odporúča ho používať v rámci Európskej únie. (List Jánovi Figeľovi, eurokomisárovi v tom čase zodpovednému okrem oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry aj za multilingvizmus.)

Lev Nikolajevič Tolstoj sympatizoval s esperantom a sám sa ho vraj naučil za tri - štyri hodiny. Jeho prívrženec, slovák Albert Škarvan, vydal prvú slovenskú učebnicu esperanta.

Martin Benka, slovenský maliar, prispieval do časopisu Esperantisto Slovaka nielen kresbami, ale aj článkami o umení a beletriou.

Jules Verne vo svojom poslednom nedokončenom románe „Voyage d'Etudes“ použil ako jednu z hlavných postáv zapáleného fanúšika esperanta. Román nebol dokončený, pretože ho po štyroch kapitolách prerušila autorova smrť.

Dôvody na iných stránkach

e-lingvo — Evropa bez jazykových bariér

Esperanto je vecou fair play

Hlavné výhody esperanta


cc-by-sa esperanto.sk
Valid HTML 4.01
dizajnis rabgulo